Executive Committee members
(Click on their photos to know more about them)

Raman Waghale Ram Mohan Shubajyoti Nema sabysachi
Raman Waghela
Ahmedabad
A.Rama Mohan
Bangalore
Shubhajyoti Chattopadhyay
Bengal
Shrivardhan Nema
Bhopal
Sabyasachi Swain
Bhubaneshwar
sabysachi Selvaraj ravi prakash Premachandran Arun Srivastava
Vipan Berri
Chandigarh
G. Selvaraj
Chennai
Ravi Prakash Gupta
Jaipur
V.K.Premachandran
Kerala
Arun Srivastava
Lucknow
Sripad Madkaikar Bijoy Krishna Dutta Bijoy Krishna Dutta Nagesh Harinarayanan
Sripad Madkaikar
Mumbai
Bijoy Krishna Dutta
N.E. Circle
Shivadhar Lal
Patna
Nagesh V.N.
Bangalore
V. Harinarayanan
Trivandrum