Executive Committee members
(Click on their photos to know more about them)

  rammohan     sabysachi
Raman Vaghela
Ahmedabad
A.Rama Mohan
Bangalore

Bengal

Bhopal
Sabyasachi Swain
Bhubaneshwar
trikha   raghuram premachandran
K.K. Trikha
Chandigarh
G. Selvaraj
Chennai

Delhi
K. Raghuram
Hyderabad
V.K.Premachandran
Kerala
arun srivastava Madkaikar      
Arun Srivastava
Lucknow
Sripad Madkaikar
Mumbai
Bijoy Krishna Dutta
N.E. Circle
Ajit.Kr. Mishra
Patna
Nagesh V.N.
(SBM) (A.B.O.A.)
ramesh       jayakrishan
Ramesh.R
(SBM)
(A.B.O.A.)
J.P. Gupta
(SBP) (A.B.O.A.)
Charanjit Singh
(SBP) (A.B.O.A.)
V. Harinarayanan
(SBT) (A.B.O.A.)
G.R.Jayakrishnan
(SBT) (A.B.O.A.)
rajesh bhargava bhalla venkata swamy rangprasad  
Rajesh Bhargava
(SBBJ)(A.B.O.A.)
Vinay Kumar Bhalla
(SBBJ)(A.B.O.A.)
A. Venkata Swamy
(SBH) (A.B.O.A.)

Rangprasad. V.V.B.S
(SBH) (A.B.O.A.)

Ahmedabad
Lady Representative