Executive Committee members
(Click on their photos to know more about them)

  Bijoy Krishna Dutta rajinish Raman Waghale ravi prakash

Hyderabad
Bijoy Krishna Dutta
N.E. Circle
Rajnish Asija
Delhi
Raman Vaghela
Ahmedabad

Ravi Prakash Gupta
Jaipur
  rajiv sabysachi  
Bhopal Rajiv Sirhindi
Chandigarh

Vipan Berri
Chandigarh
T. Venkatapathi
Amaravathi
Bhubaneshwar
      Sripad Madkaikar
Md. Rafi Ahmad
Patna

Bangalore
M. Ashok
Chennai

Sripad Madkaikar
Mumbai
N.N. Tandan
Lucknow
prabir    
Prabir Sorkhel
Bengal
Kerala MH