Deputy General Secretaries
(Click on their photos to know more about them)

Flowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphics

sai prasad choudhary   nilesh radia
A. SAI PRASAD
Hyderabad
D.K. Roy Choudhary
N.E. CIRCLE

Delhi
Nilesh Radia
Ahmedabad

jakhar Madan sanjay kishore
Ramavtar Singh Jakhar
Jaipur
Madan Kishore Jain
Bhopal
Sanjay Kumar Sharma
Chandigarh
G. Kishore Kumar
Amaravathi
sabyasachi kamlakar nagesh
Sabyasachi Swain
Bhubaneswar
Kamlakar Singh
Patna
Nagesh V. N.
Bangalore

Chennai
  arun   premchandran

Mumbai
Arun Shrivastava
Lucknow
Asitava Kundu
Bengal
V.K. Premchandran
Kerala
     
Bhushan Mahajan
Maharastra