Deputy General Secretaries
(Click on their photos to know more about them)

Flowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphics

choudhary sushil krishnanada
Hyderabad D.K. Roy Choudhary
N.E. CIRCLE
Sushil Ahuja
Delhi
C. P. Krishnananda
Kerala
nilesh radia jakhar Madan sanjay
Nilesh Radia
Ahmedabad
Ramavtar Singh Jakhar
Jaipur
Madan Kishore Jain
Bhopal
Sanjay Kumar Sharma
Chandigarh
kishore Bishoyi kamlakar nagesh
G. Kishore Kumar
Amaravathi
Arun Kumar Bishoyi
Bhubaneswar
Kamlakar Singh
Patna
Nagesh V. N.
Bangalore
balaji Ajay Ajay  
C. Balaji
Chennai
Arun Balkawade
Mumbai
Ajay Saxena
Lucknow
Asitava Kundu
Bengal