VICE PRESIDENTS
(Click on their photos to know more about them)

Flowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphics

Anil Nare

Muralidharan

roy

pawan

Anil Nare
Mumbai

V. Muralidharan
KeralaRupam Roy
N.E. Circle

Pawan Kumar
Lucknow

deepak

srinivas

Kadri

bhalla

Deepak Kumar Sharma
Chandigarh
S. K. Srinivas
Bangalore
Kamal S Kadri
Ahmedabad

V.K. Bhalla
Jaipur
Ajit Sabhlok  

 

Ajit Mishra
Patna

Sanjeev Sabhlok
Bhopal
C. Surya Kumar
Amaravathi

Chennai
ramesh Jayakrishnan    
Ramesh R
Bangalore

G. R. Jayakrishnan
Kerala